Onze verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling. Bij betaling per overschrijving door particulieren moet deze gebeuren binnen 7 dagen na levering. Bij betaling per overschrijving door bedrijven moet deze gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van €50 per factuur.

4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper, BiOmar bevoegd.